Procedury oraz zasady uczestnictwa w zajęciach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dinuś”w Solcu Kujawskim

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i stosowanie się do nich podczas wizyty w poradni.

1) Przed pierwszą wizytą przeprowadzany jest wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u rodzica/ opiekuna prawnego i/lub dziecka objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. W przypadku przynajmniej jednej odpowiedzi „TAK” udzielonej przez rodzica/opiekuna prawnego, pracownik poradni może odmówić przeprowadzenia badania lub zajęć.

2) Po przybyciu do poradni rodzic wypełnia powyższą ankietę i podpisuje się pod nią. Podczas kolejnej wizyty rodzic składa tylko podpis przy kolejnej dacie. Potwierdza tym samym, że u dziecka i osób, z którymi ma styczność nie obserwuje się objawów chorobowych, a także, że nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną.

3) Obowiązuje stawianie się na zajęcia o ściśle umówionej porze. Nie należy przychodzić zbyt wcześnie bądź zbyt późno, aby unikać gromadzenia się pod drzwiami. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zachować odległość 2 m od siebie.

4) Do Poradni nie może przychodzić więcej niż jeden opiekun z dzieckiem.

5) Rodzic/ opiekun prawny wchodzący na teren Poradni i/lub dziecko każdorazowo poddaje się pomiarowi temperatury, który odnotowany jest w księdze przyjęć oraz potwierdzony podpisem osoby badanej.

6) Po wejściu do budynku dziecko wraz z opiekunem kieruje się na odpowiednie piętro (informacji, w którym gabinecie odbędą się zajęcia udzieli telefonicznie pracownik poradni). Oczekuje na terapeutę w wyznaczonej przestrzeni.

7) Osoba przyprowadzająca dziecko musi mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

8) Dziecko natychmiast po wejściu myje dłonie mydłem oraz ciepłą wodą/dezynfekuje przygotowanym środkiem z pomocą terapeuty.

9) W przypadku zajęć cyklicznych osoba przyprowadzająca dziecko nie ma możliwości wejścia na teren Poradni – dziecko odbierane jest od opiekuna w drzwiach i wydawane przez terapeutę.

10) Pracownik Poradni ma prawo odmówić wykonywania usługi, gdy zaobserwuje objawy chorobowe u rodzica/ opiekuna prawnego i/lub dziecka.

11) Opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązuje się do „bycia pod telefonem” – wynika to z konieczności zapewnienia sobie szybkiego kontaktu z opiekunem w razie potrzeby.

12) Jeżeli dziecko zamanifestuje objawy choroby opiekun jest natychmiast o tym informowany, powiadomione zostają odpowiednie służby sanitarne, a dziecko musi pozostać odizolowane w jednym pomieszczeniu (pod opieką terapeuty).

13) W trakcie zajęć używane będą tylko te przedmioty, które można dezynfekować natychmiast po odbytych przez dane dziecko zajęciach.

14) Dziecko po zajęciach ponownie musi umyć/ zdezynfekować ręce z pomocą terapeuty.

15) Dziecko wchodzi na zajęcia wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

16) Dziecko powinno być przygotowane do zajęć, jeśli nadal używa pieluszki – powinna być zmieniona przed zajęciami.

17) Terapeuta po zajęciach z danym dzieckiem myje i dezynfekuje ręce oraz pomieszczenie, zmienia rękawiczki, wietrzy salę.

18) W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub osoby korzystającej z usług poradni informowana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Pracownicy, a także opiekuni przebywający z dzieckiem stosują się do dalszych wskazań i poleceń. Osoba podejrzewana o zakażenie przebywa w odizolowaniu od innych osób (z dzieckiem przebywa opiekun lub pracownik poradni).